ผศ. อุมาพร อุประ
คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

  งานบริหารธุรการ
  โครงสร้างอัตรากำลัง
  แยกตามประเภทบุคลากร
  งานคลังและพัสดุ
  งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
  งานบริการวิชาการและวิจัย
  หน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน
  สถานบริการวิชาการ
  Pipeline

  วิศวกรรมเกษตร
  วิศวกรรมอาหาร
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  International linkages
  Moodle e-learning
  สหกิจศึกษา
  นวัตกรรมการเรียนการสอน
  งานวิจัยในชั้นเรียน
  นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

  วิศวกรรมอาหาร ป.โท - ป.เอก
  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา

MJU LINKS
 

 

ข่าวกิจกรรม
 

  ทีมMicrowave และAgritronics เพื่อการแปรรูปอาหาร
  ทีมธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
  ทีมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จากของเสียอินทรีย์สาร
  ทีมประยุกต์ใช้งานระบบความร้อน
  กลุ่มวิจัยการพันาผลิตภัณฑ์จากลำไย

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 38 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2559

 "งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559"

 เปิดบ้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  2558

 ดูย้อนหลัง ENG-AGRO CHANNEL

สอนตัดต่อ VDO

VDO แนนำคณะฯ