ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาตรี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ปริญญาโท เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร ปริญญาเอก วิศวกรรมอาหาร
Apply Now
การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา International linkages Moodle e-learning สหกิจศึกษา งานวิจัยในชั้นเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

องค์ความรู้ด้านการเกษตร