รศ. จักรพงษ์ พิมพ์พิมล

แนะนำคณะ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาเอก วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาโท สหวิทยาการเกษตร
ปริญญาเอก สหวิทยาการเกษตร
การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผลงานนักศึกษาและคณาจารย์
International Collaboration
Moodle e-learning
สหกิจศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน
งานบริหารธุรการ
บุคลากร
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
หน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน
สถานบริการวิชาการ
 

องค์ความรู้ด้านการเกษตร 

ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่อง
จักรกลเกษตร

ศูนย์เรียนรู้ MJU Smart Farm
MJU Organic Sticky Rice Farm
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิก
กลับกอง 
วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

แนะนำ

MAEJO ENGINEERING AND AGRO INDUSTRY JOURNAL
is an open access online, peer-review journal of Maejo
University, Thailand which published every four months.
We welcome submissions from all fields of science and
technology. The English manuscript of original research
articles and reviewer articles which have never been
published elsewhere are welcome for submission of this
journal. Online ISSN 2408-2295

more detail

หนังสือเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร  โดยเน้นเฉพาะในส่วนของความรู้พื้นฐานทางสถิติที่
จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำการทดลองและการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล     โดยมีการแนะนำการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป 3 โปรแกรมหลัก คือ   โปรแกรมไมโคร
ซอฟท์เอกซ์เซล โปรแกรมเอสพีเอสเอส และ โปรแกรมอาร์
 
ซึ่งผู้เรียบเรียงคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือต่ำกว่าและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยว
กับการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แก้ไขวันที่ 27 ก.พ. 2561

more detail.

              

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์