ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุมาพร อุประ

International Collaboration
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาตรี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ปริญญาโท เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร
ปริญญาเอก วิศวกรรมอาหาร
การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา
Moodle e-learning
สหกิจศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียน
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานเลขา
งานบริหารธุรการ
โครงสร้างอัตรากำลังแยกตามประเภทบุคลากร
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการและวิจัย
หน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน
สถานบริการวิชาการ
Pipeline

องค์ความรู้ด้านการเกษตร

 

 

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกอง
วิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

 

ศูนย์เรียนรู้ MJU Smart Farm

ทีมวิจัย


แนะนำ

MAEJO ENGINEERING AND AGRO INDUSTRY JOURNAL is an open access online, peer-review journal of Maejo University, Thailand which published every four months. We welcome submissions from all fields of science and technology. The English manuscript of original research articles and reviewer articles which have never been published elsewhere are welcome for submission of this journal. Online ISSN 2408-2295

 

more detail.

หนังสือเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยเน้นเฉพาะในส่วนของความรู้พื้นฐานทางสถิติที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการทำการทดลองและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีการแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 3 โปรแกรมหลัก คือ โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซล  โปรแกรมเอสพีเอสเอส  และ โปรแกรมอาร์  ซึ่งผู้เรียบเรียงคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทดลองเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แก้ไขวันที่ 27 ก.พ. 2561

more detail.

 

         

ข่าวกิจกรรม