ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ


ปรับปรุงข้อมูล : 13/9/2560 21:21:39     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 12

งานบริการวิชาการและวิจัย นำโดย ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ได้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งสาธิตการติดตั้งและการใช้งาน ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยเป็นระบบการสั่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ ควบคุมโดย sensor ตรวจจับความชื้นในดิน ซึ่งจะสั่งจ่ายน้ำในแปลงปลูกอัตโนมัติหากความชื้นในดินมีปริมาณน้อยกว่ากำหนด ซึ่งสามารถลดค่าแรงงานในการรดน้ำพืชและสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรได้ การติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ ณ ศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นแปลงสาธิตและแปลงต้นแบบใ้ห้แก่กลุ่มเกษตรกร ที่ปลูกพืชแบบอินทรีย์ในเขต อ.สะเมิง ได้เรียนรู้และถ่ายทอดไปยังผู้ที่สนใจ ต่อไป

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกอบรม ต่างประเทศ

21/9/2560 12:31:12
12

อาสาพัฒนา ภายใต้โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ประจำปีการศึกษา 2560

13/9/2560 21:40:08
30

จิตอาสาสร้างฝาย ณ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

13/9/2560 21:36:36
10

จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแก่ชุมชนท้องถิ่น

13/9/2560 21:29:26
13

รางวัล Silver award ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017

13/9/2560 21:26:03
8

ระบบให้น้ำอัจฉริยะแบบแม่นยำ

13/9/2560 21:21:39
13

เทคนิคเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

13/9/2560 21:19:16
9

การประชุมสมัชชา สามัญครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ของ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนวท.)

13/9/2560 21:15:59
6

เทคนิคการนำเสนองานวิจัยด้วยวาจา (Oral presentation)ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

13/9/2560 21:12:08
6

"กิจกรรมเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต"

13/9/2560 21:08:51
3