ทุนสบับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ


ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2561 11:11:57     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 117

      ทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ วิจัย ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท คนละไม่เกินหนึ่งครั้งตลอดการศึกษาจนครบหลักสูตร  ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่พิจารณามอบให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสศึกษา ทำวิจัย ฝึกงาน ณ ต่างประเทศอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ สัปดาห์ 

    นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา และยื่นใบสมัครฯ พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ประสานงานนักศึกษา ศิษย์เก่าและพัฒนาวิชาชีพ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีหลักฐานประกอบการขอรับทุน เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดคุรภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

10/10/2561 17:08:38
11

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/10/2561 16:59:13
8

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารโรงงานนำร่อง

2/10/2561 16:01:21
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-gp และไม่ผ่าน ระบบ e-gp ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

27/9/2561 14:50:04
32

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 4 รายการ

25/9/2561 16:36:54
29

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

22/8/2561 10:35:24
42

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
45

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
131

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
44

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
123