ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด


ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2561 15:08:38     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 142

        ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 70 รายการ

          ผู้ประสงค์ จะซื้อพัสดุดังกล่าว ให้ติดต่อดูสภาพได้ที่งานพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.. 2561 ในเวลาราชการโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดขายทอดตลาดพัสดุทั้ง 70 รายการ ดังกล่าวในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.. 2561 นับแต่เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2. การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะแยกขายทีละรายการหรือเหมารวม การสู้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่าต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่นๆ และคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดได้พิจารณาราคาของผู้สู้ราคาเห็นว่าเหมาะสมแล้ว จะแสดงความตกลงรับราคากับผู้สู้ราคานั้นโดยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้สู้ราคานั้นยังไม่เหมาะสมเพียงพอแล้ว คณะกรรมการฯอาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดก็ได้
  4. มื่อคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ได้ตกลงขายให้กับผู้สู้ราคารายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินมัดจำ จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ซื้อทอดตลาดนั้นทันทีโดยมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือนั้นผู้สู้ราคาได้จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดดังกล่าว

       หากผู้สู้ราคาได้ ไม่นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามกำหนดมหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายอีกโดยวิธีอื่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้สู้ราคารายนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดนั้น

เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2/1/2562 15:19:24
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ 1.ชุดอุปกรณ์ Multi sensors จำนวน 10 ชุด 2.ชุดระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b-dding

14/11/2561 14:33:01
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ระบบการจัดเก็บข้อมูลในแปลงเพาะปลูก (field server) จำนวน 10 ชุด

14/11/2561 14:29:56
26

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12/11/2561 11:01:28
29

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องชั่งสองตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 2.ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 3.เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:37:14
38

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดรอบจำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:33:26
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ รายการ ชุดแอปพลิเคชั่นบัญชีเกษตรกรและบัญชีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:29:37
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้อง 1 เครื่อง 2.เครื่องขัดขนาดข้าวสาร จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:25:28
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:19:21
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/2561 9:46:55
33