ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด


ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2561 15:08:38     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 94

        ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 70 รายการ

          ผู้ประสงค์ จะซื้อพัสดุดังกล่าว ให้ติดต่อดูสภาพได้ที่งานพัสดุ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.. 2561 ในเวลาราชการโดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดขายทอดตลาดพัสดุทั้ง 70 รายการ ดังกล่าวในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.. 2561 นับแต่เวลา 13.30 น. ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  2. การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะแยกขายทีละรายการหรือเหมารวม การสู้ราคาให้กระทำโดยปากเปล่าต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่นๆ และคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดได้พิจารณาราคาของผู้สู้ราคาเห็นว่าเหมาะสมแล้ว จะแสดงความตกลงรับราคากับผู้สู้ราคานั้นโดยการเคาะไม้ แต่หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้สู้ราคานั้นยังไม่เหมาะสมเพียงพอแล้ว คณะกรรมการฯอาจถอนพัสดุนั้นออกจากการขายทอดตลาดก็ได้
  4. มื่อคณะกรรมการดำเนินการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ได้ตกลงขายให้กับผู้สู้ราคารายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินมัดจำ จำนวนร้อยละ 20 ของราคาที่ซื้อทอดตลาดนั้นทันทีโดยมหาวิทยาลัยฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือนั้นผู้สู้ราคาได้จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดดังกล่าว

       หากผู้สู้ราคาได้ ไม่นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามกำหนดมหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และจะนำพัสดุดังกล่าวออกขายอีกโดยวิธีอื่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาขายทอดตลาดเดิม ผู้สู้ราคารายนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาในส่วนที่ขาดนั้น

เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
6

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
61

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
17

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
20

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
17

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
34

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
56

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
71

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
95