การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน


ปรับปรุงข้อมูล : 16/5/2561 13:59:29     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 119

ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ในบริเวณอาคาร ดังนี้

 

                    ประเภทอาหารหลัก อาหารจานเดียว

  1. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 บูท

(อาคาร พนม สมิตานนท์)

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 บูท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประเภทเบเกอรี่ ชา กาแฟ นมสด)

  1. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 บูท

(อาคารคัดบรรจุ)

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 บูท

ประเภทบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 บูท

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา 10 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

                   เพื่อให้การดำเนินการประมูลเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศเชิญผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงและร่วมประมูลเช่าพื้นที่ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  1. มีประสบการณ์ด้านการประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียนในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่คณะฯ สามารถตรวจสอบได้
  2. ผู้เช่าต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ โรคติดต่อ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภคทางน้ำและอาหารได้ โดย มีใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ก่อนยื่นเอกสารประมูล ไม่เกิน 1 เดือน
  3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น

กำหนดยื่นซองการประมูล ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม  2561ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือกและประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ www.engineer.mju.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ ที่ 21  พฤษภาคม 2561 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (053)875000 ในวันและเวลาทำงาน

เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2/1/2562 15:19:24
14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ 1.ชุดอุปกรณ์ Multi sensors จำนวน 10 ชุด 2.ชุดระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b-dding

14/11/2561 14:33:01
31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑณ์ รายการ ชุดอุปกรณ์ระบบการจัดเก็บข้อมูลในแปลงเพาะปลูก (field server) จำนวน 10 ชุด

14/11/2561 14:29:56
26

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

12/11/2561 11:01:28
29

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องชั่งสองตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง 2.ตู้อบลมร้อน 1 เครื่อง 3.เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:37:14
37

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.เครื่องวัดรอบจำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:33:26
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ รายการ ชุดแอปพลิเคชั่นบัญชีเกษตรกรและบัญชีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:29:37
35

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อตรุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.เครื่องสีข้าวขาวข้าวกล้อง 1 เครื่อง 2.เครื่องขัดขนาดข้าวสาร จำนวน 1 เครื่อง

6/11/2561 10:25:28
27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดครุภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

6/11/2561 10:19:21
18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31/10/2561 9:46:55
33