การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน


ปรับปรุงข้อมูล : 16/5/2561 13:59:29     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 71

ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ในบริเวณอาคาร ดังนี้

 

                    ประเภทอาหารหลัก อาหารจานเดียว

  1. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 บูท

(อาคาร พนม สมิตานนท์)

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 บูท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประเภทเบเกอรี่ ชา กาแฟ นมสด)

  1. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 บูท

(อาคารคัดบรรจุ)

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 บูท

ประเภทบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 บูท

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา 10 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

                   เพื่อให้การดำเนินการประมูลเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศเชิญผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงและร่วมประมูลเช่าพื้นที่ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  1. มีประสบการณ์ด้านการประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียนในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่คณะฯ สามารถตรวจสอบได้
  2. ผู้เช่าต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ โรคติดต่อ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภคทางน้ำและอาหารได้ โดย มีใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ก่อนยื่นเอกสารประมูล ไม่เกิน 1 เดือน
  3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น

กำหนดยื่นซองการประมูล ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม  2561ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือกและประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ www.engineer.mju.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ ที่ 21  พฤษภาคม 2561 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (053)875000 ในวันและเวลาทำงาน

เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
6

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
61

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
17

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
20

ENTREPRENEURSHIP WORKSHOP การอบรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ฟรี!!!

17/7/2561 15:16:06
17

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28/6/2561 14:05:12
34

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/6/2561 17:09:14
53

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

25/5/2561 13:51:18
56

การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

16/5/2561 13:59:29
72

ขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

10/5/2561 15:08:38
95