การเช่าประมูลพื้นที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน


ปรับปรุงข้อมูล : 16/5/2561 13:59:29     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

ด้วยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่ในบริเวณอาคาร ดังนี้

 

                    ประเภทอาหารหลัก อาหารจานเดียว

  1. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 บูท

(อาคาร พนม สมิตานนท์)

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 2 บูท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ประเภทเบเกอรี่ ชา กาแฟ นมสด)

  1. อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 บูท

(อาคารคัดบรรจุ)

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 บูท

ประเภทบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม จำหน่ายวัสดุเครื่องเขียน

  1. อาคารเรียนรวมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 1 บูท

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา 10 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562

                   เพื่อให้การดำเนินการประมูลเช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศเชิญผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงและร่วมประมูลเช่าพื้นที่ โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

  1. มีประสบการณ์ด้านการประกอบกิจการขายอาหารหลัก อาหารจานเดียว อาหารว่างและเครื่องดื่ม และบริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และจำหน่ายวัสดุเครื่องเขียนในสถานศึกษา อย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานที่คณะฯ สามารถตรวจสอบได้
  2. ผู้เช่าต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ โรคติดต่อ หรือโรคที่สามารถแพร่เชื้อแก่ผู้บริโภคทางน้ำและอาหารได้ โดย มีใบรับรองแพทย์ ลงวันที่ก่อนยื่นเอกสารประมูล ไม่เกิน 1 เดือน
  3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาและรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น

กำหนดยื่นซองการประมูล ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม  2561ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการคัดเลือกและประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ www.engineer.mju.ac.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประมูลได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ ที่ 21  พฤษภาคม 2561 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (053)875000 ในวันและเวลาทำงาน

เอกสารประกอบ

ข่าวล่าสุด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดคุรภัณฑ์วิศวกรรมอาหาร จำนวน 1 ชุด

10/10/2561 17:08:38
11

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10/10/2561 16:59:13
8

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมดาดฟ้า อาคารโรงงานนำร่อง

2/10/2561 16:01:21
20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ e-gp และไม่ผ่าน ระบบ e-gp ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

27/9/2561 14:50:04
32

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 4 รายการ

25/9/2561 16:36:54
29

กำหนดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

22/8/2561 10:35:24
42

การรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาในด้านวิชาการ การวิจัย ฝึกงาน ต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

14/8/2561 15:50:16
45

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8/8/2561 12:21:14
131

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

26/7/2561 12:26:37
44

Best paper award จาก สปป.ลาว

17/7/2561 15:20:52
123