ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญญา สมภาร รางวัล Best Paper Award


ปรับปรุงข้อมูล : 8/1/2563 9:17:36     ที่มา : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 35

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรัญญา สมภาร รหัส 6103309007 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษต ที่ได้รับรางวัลเปเปอร์ดีเด่นในงานประชุมวิชาการ International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2019 (SEGT 2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธน ศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทีมอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

17/1/2563 8:51:32
14

เขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน

17/1/2563 8:45:17
7

Seminar Programme of Dr. Wang Xinhua

17/1/2563 8:44:34
38

Non-destructive Quality Evaluation for Food and Agricultural Products

17/1/2563 8:44:16
4

The atmosphere of seminar “Water Resource Problem and Solutions in China”

17/1/2563 8:43:56
9

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

17/1/2563 8:42:34
2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเครือข่าย Young Smart Farmer

8/1/2563 10:23:32
8

จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การจัดการการผลิตรองเท้ายางพาราจากวัตถุดิบของเกษตรกรสู่อาชีพอย่างยั่งยืน

8/1/2563 10:19:59
13

สมาคมการผังเมืองไทยและคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เกี่ยวกับ IoT Smart Farm

8/1/2563 10:12:19
12

คณะกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ศึกษาดุงานศึกษาดูงานฐานเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ IoT Smart Farm

8/1/2563 10:07:44
5