คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร


     

รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล

รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริหาร


     

อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม

รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


     

อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี

รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


     

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก

รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ