ศิษย์เก่าสัมพันธ์


ปรับปรุงข้อมูล : 12/6/2560 16:13:29     อ่าน : 1325

ความรู้เพิ่มเติม

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง "วิศวกรรมแม่โจ้ 1"

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

ตะบันน้ำ

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

การปลูกผักในภาชนะ

กล้วยตกเครือกลางลำต้น

การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

การทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ในบ้าน

ค้นคว้าเพิ่มเติม

  วารสารแม่โจ้ปริทัศน์
บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมไทย ความหลากหลาย ทางวิชาการด้านเทคโนโลยี ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม การบริหาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ ศิลปะ สังคม และวัฒนธรรม
  วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo Information Technology and Innovation Journal (MITIJ) Maejo University
  ห้องสมุดงานวิจัย
เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสิ่งพิมพ ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการ ค้นคว้า และอ้างอิงแก่นักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป
  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร

เป็นศูนย์กลางพัฒนาการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัย สู่ระดับนานาชาติ : ห้องสมุดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ และงานวิจัย
  MAEJO ENGINEERING AND AGRO INDUSTRY JOURNAL is an open access online, peer-review journal of Maejo University, Thailand which published every four months.
  หลักสูตรอบรม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดฝึกอบรม ตลอดทั้งปี โดยมีหลักสูตรที่ หลากหลาย สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป..

 

     
             
 
   
             
         

บทเรียน online


Coursewares

  FT449 เทคโนโลยีขนมอบ FT446 การแช่เย็นและแช่เยือกแข็งอาหาร
  FT470 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ ทอ491 การศึกษาหัวข้อสนใจ 1 อาหารฮาลาล
  EA104 วิศวกรรมความปลอดภัย ทอ320 เคมีอาหาร
  RI341 การแปรรูปยาง อย343 Ruber Product 1
  FT430 การประกันคุณภาพอาหาร วก302 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
  FT464 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  กธ31 
เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
  PT331 ชีวเคมีของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ทอ462 การสุขาภิบาลอาหาร
  FT461 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส  EA443 การจัดการของเสียในงานวิศวกรรม
  EA341 คุณสมบัติทางกายภาพของผลผลิตเกษตร


Moodle e-learning

 

สังคมออนไลน์


foodtech maejo alumni


Food tech MJU


Food Tech MJU

postharvest maejo


ศิษย์สาขาวัสดุศาสตร์
(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)


วิศวกรรมแม่โจ้