สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร


ปรับปรุงข้อมูล : 11/10/2559 10:18:05     อ่าน : 6578

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering)

หลักสูตร 4 ปี (153 หน่วยกิต)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
Bachelor of Engineering (Agricultural Engineering) หรือ B.Eng. (Agricultural Engineering)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ศาสตร์ ในงานเกษตรกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการ เกษตร เช่น การเตรียมพื้นที่ การปลูก การพ่นสารกำจัดแมลง และวัชพืช การเก็บเกี่ยว และการตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ใช้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบอาคารชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี้ อาจจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลใน

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม ศาสตร์ ในงานเกษตรกรรม เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการผลิตและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการ เกษตร เช่น การเตรียมพื้นที่ การปลูก การพ่นสารกำจัดแมลง และวัชพืช การเก็บเกี่ยว และการตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวและอุปกรณ์ที่ใช้ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการออกแบบอาคารในฟาร์ม การออกแบบอาคารชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม
ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล โดยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องจักรกลในการเกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตร ตลอดจนการเก็บรักษาผลผลิตการเกษตร
 
สำนักงาน : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 5
โทรศัพท์ : สายตรง 053-878123 สายภายใน 5550-1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)

กิจกรรมเด่น

"การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากซังข้าวโพดสำหรับการอบลำไย" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด NSP Innovation Award 2016 "ที่สุดแห่งนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ" รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการประกวด NSP Innovation Award 2016

5 รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559
5 รางวัล
จากการแข่งขันทางวิชาการ งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559

รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี 2558

ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Bogor Agricultural University กับ Maejo Universityความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง Bogor Agricultural University กับ Maejo University

2 รางวัล จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21
2 รางวัล
จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

รับรางวัลชมเชย เส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to Market: R2M) 2014 ระดับประเทศรางวัลชมเชย เส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to Market: R2M) 2014 ระดับประเทศ

     
ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
 
   จากผลการค้นคว้าวิจัยของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2552 ได้มีนวัตกรรมใหม่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ต้องพลิกกลับกอง  

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร และคณะ

WebSite การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากแบบไม่พลิกกลับกองวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1

Faceboook ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้

 
ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
 
001

เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลวิจัยด้านเครื่องจักรกลเกษตร
เป็นแหล่งเชื่อมโยง เครือข่ายด้านการเกษตร

ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552
รางวัลเชิดชูเกียรติ  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่องเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก

ผู้รับผิดชอบโครงการ
 รศ.บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร และคณะ

WebSite www.machinery.mju.ac.th ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

Blog ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
www.machinery-mju.blogspot.com

Faceboook ฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

อาจารย์ประจำสาขา

1 รศ. เสมอขวัญ ตันติกุล
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริหาร
2 ผศ. ดร.สุเนตร สืบค้า
3 ผศ. สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ประธานสภาคณาจารย์
4 อ. รชฏ เชื้อวิโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
5 อ. ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
6 ผศ. ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
7 อ. พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
8 รศ. บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
9 อ. ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
10 ผศ. ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ  
11 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
12 ผศ. ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  
13 ผศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
14 ผศ. ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
15 อ. แสนวสันต์ ยอดคำ  
16 อ. ดร.ทิพาพร คำแดง