สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2559 19:18:52     อ่าน : 3398

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ภาค วิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 และได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

สำนักงาน : อาคารสมิตตานนท์ ชั้น 4
โทรศัพท์ : สายตรง (053) 878116, (053) 875030 ถึง 5031
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
Bachelor of Science (Food Science and Technology)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - - เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี -
จำนวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป : 44 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ : 91 จำนวน
หน่วยกิตหมวดเลือกเสรี : 3 หน่วยกิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร)
: Master of Science Program in Food Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร)
: Master of Science (Food Technology)
: วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
: M.S. (Food Technology)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท - - เรียนเต็มหลักสูตร 4 ปี -
จำนวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร : 36 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : 12 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ : 12 จำนวน หน่วยกิตหมวดเลือกเสรี : 12 หน่วยกิต)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาโท)

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ

เน้น การศึกษา เกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถนอมและแปรรูปอาหาร รวมทั้งวิศวกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงองค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ อาหาร ทั้งภาคทฤษฎีและทางปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีในการถนอมและแปรรูป อาหารรวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องจักรชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับกระบวนการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมจนได้อาหารที่มีคุณภาพ ดีปลอดภัยได้มาตรฐาน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการควบคุมคุณภาพ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร

กิจกรรมเด่น

เหรียญทองแดง จาก Korea International Women’s Inventions 2014 (KIWIE 2014 Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิจัยเรื่องการแปรรูปใบข้าว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Awareness in Food Safety: Current issues from SMEs to Global markets นักร้องยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาประเทศไทย

 

อาจารย์ประจำสาขา

1 ผศ. อุมาพร อุประ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 อ. ดร.ฉวีวรรณ พันธ์ไชยศรี
3 รศ. ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
4 รศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
5 ผศ. ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
6 อ. ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7 อ. ดร.กนกวรรณ ตาลดี
8 อ. ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด
9 อ. จิตราพร งามพีระพงศ์