สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร


ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2559 16:28:31     อ่าน : 3589

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)

หลักสูตร 4 ปี (143 หน่วยกิต)

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร
Bachelor of Engineering Program in Food Engineering
 

ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอาหาร) หรือ วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร)
Bachelor of Engineering (Food Engineering) หรือ B.Eng. (Food Engineering)

เน้นศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการแปรรูป และกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมเคมี เพื่อใช้ในการออกแบบ และควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลของกระบวนการแปรรูปอาหาร ตลอดจนการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบระบบความร้อน และระบบพลังงานทดแทนที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนานวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบและพัฒนาระบบการอบแห้ง การออกแบบระบบการลำเลียง ระบบต้นกำลัง หม้อกำเนิดไอน้ำแรงดันสูง ระบบความร้อน การออกแบบระบบห้องเย็น การออกแบบระบบตรวจวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ และการออกแบบกระบวนการผลิตตามมาตรฐานโรงงานอาหารที่ถูกต้อง

 

แนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
 
ผู้ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพวิศวกรประจำโรงงานที่มีความรู้เฉพาะทางสำหรับโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงาน ต่างๆของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรแปรรูปอาหาร สามารถออกแบบและตรวจสอบระบบทางกลต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ประเมินมาตรฐานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานในบริษัทเอกชน หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)

คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาโท)

คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาเอก)

กิจกรรมเด่น

นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ "ดีเด่น"
จากงานประชุมวิชาการ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ชนะเลิศ Food Design
การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2557
National Chiayi University ประเทศไต้หวัน
Dual Degree Program Student Mobility เครื่องตรวจความชื้น"ไร้สาย"

อาจารย์ประจำสาขา

1 ผศ. ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2 อ. ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
3 ผศ. ดร.นักรบ นาคประสม
4 รศ. ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
5 ผศ. ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
6 ผศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
7 อ. มุกริน หนูคง
8 ผศ. ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร
9 อ. ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
10 ผศ. ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11 ผศ. ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ
12 อ. ดร.กาญจนา นาคประสม
13 อ. ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
14 อ. แสนวสันต์ ยอดคำ