สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์


ปรับปรุงข้อมูล : 17/5/2560 8:58:44     อ่าน : 2563

ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

หลักสูตร 4 ปี (138 หน่วยกิต)
ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
Bachelor of Science (Rubber and Polymer Technology)
วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)

 เน้น ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา วัสดุศาสตร์(อุตสาหกรรมการยาง) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพื้นฐานวิชาวัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีน้ำยาง เทคโนโลยียางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การแปรรูปพอลิเมอร์และยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และยางพาราได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเป็นนักวิชาการในบริษัทเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพอลิเมอร์ และอุตสาหกรรมยางพารา

สำนักงาน : อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4
โทรศัพท์ : สายตรง 053-875000
ถึง 5015 สายภายใน 140
โทรสาร:   +66 5 387 50390

 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

     คณะกรรมการประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)

กิจกรรมเด่น

รางวัลเหรียญทอง Gold Award และเหรียญทองแดง Bronze Award จาก Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016รางวัลเหรียญทอง Gold Award และเหรียญทองแดง Bronze Award จาก Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE) 2016

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

โครงการบริการวิชาการการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา
โครงการบริการวิชาการการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพารา

อบรมและปฏิบัติการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา
อบรมและปฏิบัติการหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา

อาจารย์ประจำสาขา

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
2 อาจารย์ ศิวโรฒ บุญราศรี
3 ผศ. ดริญญา มูลชัย
4 อ. รชฏ เชื้อวิโรจน์
5 ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
6 ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์

Facebook สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์