การรับสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 13/2/2557 0:00:00     อ่าน : 1975

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

ระดับปริญญาโท

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด

    ประจำภาคการศึกษาที่ 1 เดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี

    ประจำภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมิถุนายน – กันยายน ของทุกปี

สมัครด้วยตนเองและสมัครทางไปรษณีย์

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลาการรับสมัคร

วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภทค่าใช้จ่ายคิดตามหน่วยกิต  
ปริญญาโท    
  โทปกติ
55,000
บาท
ประเภทเหมาจ่าย
 
  ปริญญาโท
120,000 – 150,000
บาท