งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ


ปรับปรุงข้อมูล : 24/9/2555 0:00:00     อ่าน : 7878
 
 
 รา
 
 
 
 
 
 
 

นางวิภาวรรณ ผาภูมิ

  หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
 
 
 
 
 
 
   
   
นางสาวอธิษฐาน มีแสงแก้ว
   
นักวิชาการศึกษา
     
   
   

     (1)  วิเคราะห์และจัดทำเอกสารคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี โดยดำเนินตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงคำของบประมาณ
     (2)  จัดทำข้อมูลและร่างการจัดสรรงบประมาณประจำปีของคณะ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
     (3)  วิเคราะห์และจัดทำเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของคณะ ทั้งประมาณการรับ และประมาณการรายจ่าย
     (4)  ตรวจสอบและวิเคราะห์การขออนุมัติโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของคณะ
     (5)  บันทึกการโอนเงินในระบบบัญชี 3 มิติ
     (6)  วิเคราะห์และจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังของคณะ
     (7)  จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี  แผนการดำเนินงานโครงการประจำปี  รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     (8)  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี  รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     (9)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี  และรายงานประจำปีของคณะ
    (10)  วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อขออนุมัติโครงการต่าง ๆ ของคณะ
    (11)  จัดทำรายงานแผน_ผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส
    (12)  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของคณะเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะทราบ
    (13)  บันทึกข้อมูลแผน-ผลการดำเนินงานโครงการในระบบ E-manage
    (14)  ดำเนินการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
    (15)  ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะและมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
    (16)  จัดทำรายงานประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก
    (17)  เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
    (18)  จัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการดำเนินโครงการ
    (19)  ตรวจสอบข้อมูลความเคลื่อนไหวของงานประกันคุณภาพ
    (20)  ดำเนินการร่าง-พิมพ์ รับ-ส่ง โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทำคำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
    (21)  รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
    (22)  ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย