งานคลังและพัสดุ


ปรับปรุงข้อมูล : 22/2/2555 0:00:00     อ่าน : 5841

บุคลากรงานคลังและพัสดุ

 
นายอดุลย์ โพธิ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 
นางสาวดวงดาว อุตรสัก
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวนภสร บุญเรือง
นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานคลังและพัสดุ
งานคลังและพัสดุ
       ดำเนินการในการบริหารงบประมาณที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้รับอนุมัติ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณเบิกเงินแทนกัน ตลอดจนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกเป็นประจำปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรไปสู่ความเป็นนานาชาติ มุ่งเน้นการวิจัย ควบคู่กับการนำผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่สู่ชุมชน ส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สนองตอบนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานคลังของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยให้มีการควบคุมงบประมาณ ให้มีการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลคุ้มค่าและประหยัด ได้ประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การวางแผนการใช้จ่ายเงิน การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของหน่วยงาน การควบคุมทรัพย์สิน การตรวจสอบทรัพย์สิน การจำหน่ายทรัพย์สินที่ทางราชการไม่มีความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ การรับเงิน การจ่ายเงิน การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในราชการ การจัดทำบัญชี การรายงานผลการใช้จ่ายเงิน การตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมให้มีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดยกฎหมาย อันประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายต่างๆ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น