งานวิจัยในชั้นเรียน


ปรับปรุงข้อมูล : 2/7/2557 10:25:40     อ่าน : 18957

ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยสถาบัน

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เอางานวิจัยไปใช้กรุณาอ้างอิงด้วยแบบฟอร์มต่อไปนี้ ชื่อผู้แต่งบทความ. 25xx. ชื่อบทความวิจัย. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. xx น.

 

  ปีการศึกษา 2556
1.
 ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านในวิชาสมบัติทางกายภาพของยางและพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ดร.วรวรรณ เพชรอุไร)
 
2.
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบผสมผสานในวิชา กระบวนการแปรรูปยางของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (ดร.วรวรรณ เพชรอุไร)
 

 

ปีการศึกษา 2555 

1
การกระตุ้นความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาสารเคมีสาหรับยาง (อ.ดริญญา มูลชัย)
 
 
2
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของยาง (อ.ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์)
 
   
3
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ทอ๔๙๐ สัมมนาสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก,อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม)
 
 
4
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้แบบแอคทีฟในรายวิชา อย 341 การแปรรูปยาง (อ.ดร.วรวรรณ เพชรอุไร)
 
5
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในวิชาอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุเกษตร (ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ)

 

ปีการศึกษา 2554

1
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในรายวิชา วก ๔๐๔ วิชาวิศวกรรมโรงงานต้นกำลัง
(ผศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ)
 
 
2
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในรายวิชา อย 411 การแปรรูปพลาสติก
(ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม)

 

 ปีการศึกษา 2553

 

1
การวิจัยและพัฒนาศัพท์เฉพาะทางโภชนาการ วิชา ทอ230 โภชนศาสตร์ของมนุษย์
(รศ.ดร.วิจิตรา แดงปรก)
 
 
2
การศึกษาการเสริมประสบการณ์สืบค้นเอกสารสิทธิบัตรเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(อ.ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร)
 
 
3
การแก้ปัญหาเรื่องพื้นความรู้ด้านเรขาคณิตและตรีโกณมิติของนักศึกษา วิชา วก 306 วิศวกรรมสำรวจ ด้วยชุดแบบฝึกหัดประกอบกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร)
 
 
4
การส่งเสริมการทบทวนบทเรียนในการเรียนวิชาสารเคมีสำหรับยางโดยใช้แบบทดสอบ
(อ.ดริญญา มูลชัย)

 

ปีการศึกษา 2552

 

1
การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
(ดร. ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร)
 
 
2
การสำรวจผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่สอนแบบผสมผสาน
(รศ.ปราณี วราสวัสดิ์)
 
 
3
การสำรวจการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง
โดยใช้ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต (LMS)
ในวิชา ทอ 301 การบรรจุภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
(ดร. ชนันท์ ราษฎร์นิยม)
 
 
4
การสำรวจผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “ห้องแห่งการเรียนรู้”
(ผศ.ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม)
 
 
5
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle e-Learning)
(ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า)
 
 
6
การสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม สำหรับวิชา วก 350 ปฐพีวิทยาสำหรับวิศวกรรมเกษตร
(ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร)
 
 
7
การใช้แผนผังความคิดเพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสารเคมีสำหรับยาง
(อ.ดริญญา มูลชัย)
 
 
8
การสอนโดยการกระตุ้นให้นักศึกษาตั้งคำถาม
(อ.ดร.ญาณากร  สุทัสนมาลี ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า)
 
 
9
การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง
(อ.ดร.ธเนศ  แก้วกำเนิด)

 

ปีการศึกษา 2551

 

1
การแก้ปัญหาด้านทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
(ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร)
 
 
2
การแก้ปัญหานักศึกษาตกค้างวิชา กธ 320 หลักการชลประทานด้วยกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
(ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร)
 
 
3
การปรับจิตทัศน์ของนักศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร)
 
 
4
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องยนต์สันดาปภายในระหว่างวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อกับการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล)
 
 
5
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
(ผศ.ดร.สุเนตร สืบค้า)
 
 
6
การศึกษาการแก้ปัญหาด้านทักษะและแนวความคิดในการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
(ผศ.ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ)
 
 
7
การพัฒนาการเรียนรู้
(ผศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย)