โครงสร้างอัตรากำลัง


ปรับปรุงข้อมูล : 28/2/2560 18:52:47     อ่าน : 2393
รายชื่อบุคลากร สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร อุประ

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ
อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการ
นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน เลขานุการคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
งานคลังและพัสดุ
นายอดุลย์ โพธิ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส.ดวงดาว อุตรสัก

นักวิชาการเงินและบัญชี
น.ส.นภสร บุญเรือง นักวิชาการพัสดุ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
นางวิภาวรรณ ผาภูมิ หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว นักวิชาการศึกษา
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร นักวิชาการศึกษา
น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ ช่างซ่อมบำรุง
น.ส.วัลยา โมราสุข นักวิชาการโภชนาการ
น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ นักวิทยาศาสตร์
นางจันทร์จิรา วันชนะ นักวิทยาศาสตร์
นางธัญพร เดชะวัง พนักงานธุรการ
นางผุสดี วงศ์มาศ นักวิชาการศึกษา
นางวิไล กานิล ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นางอัจฉรี นาคะเสถียร นักวิชาการศึกษา
นายทวี วงค์สถาน ช่างฝีมือโรงงาน
นายทองลา ภูคำวงศ์ นักวิทยาศาสตร์
นายประพัฒน์ กุณากา ช่างฝีมือโรงงาน
นายประพันธ์ จิโน วิศวกรโลหการ
นายเอกชัย บุญธรรม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย ช่างฝีมือโรงงาน
งานบริการวิชาการและวิจัย
น.ส.ปวริศา ศรีสง่า รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
งานบริหารและธุรการ
น.ส.รัชนี ทัศเกตุ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
น.ส.เบญจมาศ ปานดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส.เยาวลักษณ์ โหลามนต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
น.ส.รติรัตน์ คำเฉย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางรำไพ ศุภวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสุนทรี หาญพรหม พนักงานธุรการ
นายนรเทพ ทันวัน คนงานเกษตร
นายวิสูตร วงศ์แสง คนงานเกษตร
นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
นายสราวุฎ อาริยะ คนงานเกษตร
นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ ช่างเทคนิค

นางสาวเพชรณี ศรีมูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร