แยกตามประเภทบุคลากร


ปรับปรุงข้อมูล : 29/5/2559 12:33:51     อ่าน : 1758

จำนวนบุคลากร แยกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงาน สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

 

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงาน มหาวิทยาลัย เงินรายได้ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง
ประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ ลูกจ้าง
ชั่วคราว
เงินรายได้
รวม
 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 22 23 0 0 0 0 0 45
 สำนักงานเลขานุการ 5 20 0 2 6 0 5 38
รวม 27 43 0 2 6 0 5 83